Kuang-Yao Fan

Night Market Hero's poster

Night Market Hero (2011)

aka: Ji pai ying xiong

The Stolen Years (2013)

aka: Bei tou zou de na wu nian

Rise of the Legend's poster

Rise of the Legend (2014)

aka: Huang feihong zhi yingxiong you meng

Sky on Fire's poster

Sky on Fire (2016)

aka: Chung tin foh

Beautiful Accident's poster

Beautiful Accident (2017)

aka: Mei hao de yi wai

A Fool in Love, Love Like a Fool's poster

A Fool in Love, Love Like a Fool (2019)

Increasing Echo's poster

Increasing Echo (2021)

aka: Xiu xing