Ding Ning

Flat Tyre's poster

Flat Tyre (1999)

aka: Po lun tai

Black Dog Is Coming's poster

Black Dog Is Coming (2004)

aka: Hei gou lai le

What on Earth Have I Done Wrong?! (2007)

aka: Qing fei de yi zhi sheng cun zhi dao

Taipei 24H's poster

Taipei 24H (2009)

To My Wife's poster

To My Wife (2011)

aka: Bai nian qing shu

Girlfriend Boyfriend's poster

Girlfriend Boyfriend (2012)

Mole of Life's poster

Mole of Life (2016)

aka: Hei bai

Cities of Last Things's poster

Cities of Last Things (2018)

Little Big Women's poster

Little Big Women (2020)

aka: Gu wei

Terrorizers's poster

Terrorizers (2021)

aka: Qing chun shi lian

Increasing Echo's poster

Increasing Echo (2021)

aka: Xiu xing

Goddamned Asura's poster

Goddamned Asura (2021)

aka: Gai si de a xiu luo

Pierce