Ella Chen

The Long Goodbye (2010)

aka: Bei yi wang de shi guang

New Perfect Two's poster

New Perfect Two (2012)

aka: Xin tian sheng yi dui

Bad Girls's poster

Bad Girls (2012)

aka: Nu hai huai huai

Ji xing gao zhao (2015)

The Missing Piece (2015)

aka: Que jiao yi zu

Dude's Manual's poster

Dude's Manual (2018)

aka: Tuo Dan Gao Ji

Mayday Life's poster

Mayday Life (2019)

Big Three Dragons's poster

Big Three Dragons (2019)

aka: Da San Yuan

Acting Out of Love's poster

Acting Out of Love (2020)

Listen Before You Sing (2021)

aka: Ting jian ge zai chang

Summer (2022)

aka: Ye xia tian