Chen Yiwen

Yi Yi: A One and a Two...'s poster

Yi Yi: A One and a Two... (2000)

aka: Yi yi

Cinema listings
A Brighter Summer Day's poster

A Brighter Summer Day (1991)

aka: Gu ling jie shao nian sha ren shi jian

The Man from Island West's poster

The Man from Island West (1991)

aka: Xi bu lai de ren

A Confucian Confusion's poster

A Confucian Confusion (1994)

aka: Du li shi dai

Guo jong (1999)

The Cabbie (2000)

aka: Yun zhuan shou zhi lian

A Chance to Die (2000)

aka: Xiang si chen xianzai

Tripping's poster

Tripping (2006)

aka: Shen you qing ren

Formosa Mambo's poster

Formosa Mambo (2011)

aka: Bao Dao man bo

Godspeed's poster

Godspeed (2016)

aka: Yi lu shun feng

The Great Buddha+'s poster

The Great Buddha+ (2017)

Looking for Kafka's poster

Looking for Kafka (2018)

aka: Kafka's Lovers

Xiao Mei's poster

Xiao Mei (2018)

The Blue Choker's poster

The Blue Choker (2018)

A Sun's poster

A Sun (2019)

aka: Yangguang puzhao

Classmates Minus's poster

Classmates Minus (2020)

A Leg (2020)

Plurality's poster

Plurality (2021)

The Falls's poster

The Falls (2021)

aka: Pu bu

Treat or Trick's poster

Treat or Trick (2021)

aka: Gui che

Increasing Echo's poster

Increasing Echo (2021)

aka: Xiu xing

Leave Me Alone's poster

Leave Me Alone (2021)

aka: Bu xiang yi ge ren

Summer (2022)

aka: Ye xia tian