Don't miss another showing...

Film Chase will notify you via email when one of Alan Mak's films is being screened in cinemas across the UK, including Cineworld, Odeon, Vue, Showcase, Curzon, Everyman, and more.

Get notified instantly whenever one of Alan Mak's films is showing in a UK cinema!

Alan Mak

Infernal Affairs's poster

Infernal Affairs (2002)

aka: Mou gaan dou

Cinema listings
Sex Racecourse's poster

Sex Racecourse (1992)

aka: Wong Kok ma cheung

Ai qing se xiang wei's poster

Ai qing se xiang wei (1994)

In the Heat of Summer's poster

In the Heat of Summer (1994)

aka: Dim ji bing bing: Ching nin gon taam

Loving You (1995)

aka: Mou mei san taam

Lost and Found (1996)

aka: Tin ngai hoi gok

Downtown Torpedoes's poster

Downtown Torpedoes (1997)

aka: San tau dip ying

He Comes from Planet K's poster

He Comes from Planet K (1997)

aka: Gang xing xian sheng

Nude Fear (1998)

aka: Jui hung 20 nin

Your Place or Mine's poster

Your Place or Mine (1998)

aka: Mui tin oi nei 8 siu si

Gen-X Cops's poster

Gen-X Cops (1999)

aka: Dak ging san yan lui

Rave Fever's poster

Rave Fever (1999)

aka: Zhou mo kuang re

Double Tap's poster

Double Tap (2000)

aka: Cheung wong

Endless Affair's poster

Endless Affair (2000)

aka: Oi yue shing

Fighting for Love's poster

Fighting for Love (2001)

aka: Tung gui mat yau

Final Romance's poster

Final Romance (2001)

aka: Yuen mong shu

Big Head Monster's poster

Big Head Monster (2001)

aka: Hung bou yit sin ji Dai tao gwai ying

Dance of a Dream's poster

Dance of a Dream (2001)

aka: Oi gwan yue mung

Bit luen's poster

Bit luen (2001)

Love Undercover's poster

Love Undercover (2002)

aka: San jaat si mooi

Infernal Affairs II's poster

Infernal Affairs II (2003)

aka: Mou gaan dou II

Infernal Affairs III's poster

Infernal Affairs III (2003)

aka: Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan

Initial D's poster

Initial D (2005)

aka: Tau man ji D

Moonlight in Tokyo's poster

Moonlight in Tokyo (2005)

aka: Ching yi ngor sum gi

The Departed's poster

The Departed (2006)

Confession of Pain's poster

Confession of Pain (2006)

aka: Seung sing

Simply Actors's poster

Simply Actors (2007)

aka: Hei wong ji wong

Lady Cop & Papa Crook's poster

Lady Cop & Papa Crook (2008)

aka: Dai sau cha ji lui

Overheard's poster

Overheard (2009)

aka: Sit ting fung wan

Once a Gangster's poster

Once a Gangster (2010)

aka: Fei saa fung chung chun

The Lost Bladesman's poster

The Lost Bladesman (2011)

aka: Guan yun chang

Overheard 2's poster

Overheard 2 (2011)

aka: Sit ting fung wan 2

The Silent War's poster

The Silent War (2012)

aka: Ting feng zhe

Overheard 3's poster

Overheard 3 (2014)

aka: Sit ting fung wan 3

Two Thumbs Up's poster

Two Thumbs Up (2015)

aka: Chung fung che

I Am Somebody's poster

I Am Somebody (2015)

aka: Wo shi lu ren jia

Extraordinary Mission's poster

Extraordinary Mission (2017)

aka: Fei fan ren wu

Integrity (2019)

aka: Lian zheng feng yun

The Procurator's poster

The Procurator (2023)

aka: Jian cha feng yun